Ορθοδοντική / ορθογναθική θεραπεία

Ορθοδοντική / ορθογναθική θεραπεία

Διόρθωση του προφίλ και της συμμετρίας του προσώπου
Για ενήλικες ασθενείς

Σε ενήλικες ασθενείς στους οποίους δεν υπάρχει πλέον σωματική ανάπτυξη, η ύπαρξη έντονης ασυμμετρίας των γνάθων που προκαλεί αισθητική και λειτουργική δυσαρμονία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί τις περισσότερες φορές μόνο με ορθοδοντικά μέσα (μετακίνηση των δοντιών) παρά μόνο συνδυαστικά με την γναθοπροσωπική χειρουργική (χειρουργική μετακίνηση των γνάθων). Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιστατικών όπου απαιτείται κοινή ορθοδοντική και ορθογναθική θεραπεία είναι όταν τα πρόσθια ή και τα πλάγια δόντια δεν έρχονται σε επαφή κατά το κλείσιμο του στόματος (ανεωγμένη δήξη) ή όταν η κάτω γνάθος είναι κατά την σύγκλειση πολύ πιο πίσω ή πολύ πιο μπροστά σε σχέση με την άνω γνάθο κάτι που επηρεάζει έντονα το προφίλ του προσώπου. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρέκκλιση της κάτω γνάθου προς τα δεξιά ή αριστερά που γίνεται ιδιαίτερα εμφανής σαν ασυμμετρία της πρόσθιας όψης του προσώπου. Γενικά μια συνδυαστική ορθοδοντική/ορθογναθική θεραπεία περιλαμβάνει τρία στάδια: το πρώτο στάδιο της ορθοδοντικής θεραπείας προ του χειρουργείου των γνάθων, στο οποίο γίνεται ο ευθειασμός των δοντιών και η διαμόρφωση των οδοντικών τόξων με σιδεράκια έτσι ώστε αυτά να ταιριάζουν μεταξύ τους μετά το χειρουργείο. Το δεύτερο, χειρουργικό στάδιο, στο οποίο οι γνάθοι (είτε μόνο η άνω ή η κάτω γνάθος είτε και οι δύο γνάθοι ταυτόχρονα) μετατοπίζονται χειρουργικά στην σωστή τους θέση, μια διαδικασία που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο από ειδικό γναθοχειρουργό. Τέλος το τρίτο στάδιο, της δεύτερης φάσης της ορθοδοντικής θεραπείας, όπου με τα σιδεράκια διορθώνονται μόνο μικρές εναπομείνασες οδοντικές αποκλίσεις πριν αυτά αφαιρεθούν στο τέλος της θεραπείας. Μια κοινή ορθοδοντική και ορθογναθική αντιμετώπιση περιστατικών στους ασθενείς που   απαιτείται, προσφέρει όχι μόνο τον ευθειασμό των δοντιών τους και την διόρθωση της σύγκλεισής τους  αλλά και την αισθητική διόρθωση του προφίλ και του σχήματος του προσώπου των ασθενών, έχοντας έτσι τις περισσότερες φορές μεγάλα οφέλη στην ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση τους.